نمایشگاه کتاب تهران، راهرو ۲۴، غرفه ۲۱
منتظر دیدار شما هستیم...